MOJE MÍSTO NA ZEMI

SEBEZKUŠENOSTNÍ TRANSFORMAČNÍ VÝCVIK

Ukaž svě­tu, jak nád­h­erná bytost ve skutečnos­ti jsi.
Naplň svůj vrozený poten­ciál a staň se tou nejlepší mož­nou verzí sebe sama.

 

SNÍŠ O ŠŤASTNÉM A NAPLNĚNÉM ŽIVOTĚ, ALE ZATÍM ZAŽÍVÁŠ JEN STRACH, BOLEST A SMUTEK Z NEVYUŽITÉHO POTENCIÁLU?

Sníš o šťast­ných vztazích, prá­ci snů za skvělé peníze, zdravém sebevě­domí, ale mys­líš si, že na to nejsi dost chytrá, orig­inál­ní, odvážná, tvořivá, schop­ná…? 

Máš poc­it, že se celý živ­ot tlumíš, dusíš, kon­trolu­ješ, hlavně aby ses zalí­bi­la druhým, aby ses nez­trap­ni­la, nebo naopak nevyčnívala? 

Porovnáváš se s druhý­mi, máš nízké sebevě­domí a nemáš se ráda?

 Při­padáš si jako klubíčko zaš­mod­r­chaných nití? Nepoznáš co cítíš, co chceš, kam patříš

 Je tvůj živ­ot plný emočních tur­bu­lencí a ty nemůžeš při­jít na to proč?  Chtěla bys to najít a jed­nou provždy uzdrav­it, ale sama to nedokážeš?

Nedaří se ti ve vztazích? Tvůj muž ti nerozumí, nepod­poru­je tě, vys­mívá se tvé­mu pohle­du na svět? Zraňu­jete se a ty se cítíš osamělá a nepochopená

S rodiči se čas­to nevídáš nebo ner­a­da, pro­tože jim nemůžeš zapome­nout, co se ti dělo v dět­ství

Neseš si bolestivé vzpomínky, trau­ma­ta, situ­ace, které jsi zatím nedokáza­la odpustit  a opustit? Už jsi z toho unavená, ráda bys to odloži­la a uží­vala si to, co ti teď funguje ?

Víme moc dobře jak se cítíš. Sami jsme to spous­tu let měli taky tak. Ste­jně jako další ženy a muži, které provázíme. Není to tvo­je chy­ba. Jsou to všech­no jen vtisky z naše­ho dět­ství a dají se přepsat.

ŠTĚSTÍ, NAPLNĚNÍ, SVOBODA, TVOŘIVOST A ÚSPĚCH JSOU TU I PRO TEBE. UŽ TEĎ MÁŠ UVNITŘ SEBE VŠECHNO, CO K TAKOVÉMU ŽIVOTU POTŘEBUJEŠ. JEN TO ODKRÝT.

“Dnes se snad poprvé v živ­otě cítím oprav­du svá, být si vlast­ní, vní­mat, co chci, co mi dělá dobře, mít se prostě RÁDA”

“Je mi 36 a posled­ní dobou mě trápi­lo, že vůbec nevím, kdo jsem a jakým směrem se mám dát. Sama v sobě jsem se vůbec nevyz­nala, jed­iné co jsem věděla jistě je, že jsem hrozně nešťast­ná s na pokra­ji svých sil…. Nevěděla jsem, jak z toho ven, dokud jsem se nepotkala s Péťou a Mar­tinem. Začala jsem chodit na kurz Mís­to na zemi a najed­nou se mi začal živ­ot ohrom­ně měnit. Po krůčcích jsem začala vstupo­vat do mého nitra, nacházela jsem okamžiky, situ­ace, vzpomínky, které mi od početí for­movaly živ­ot, dělaly mi ho složitější a já s nimi vše pos­tup­ně opravu­ji a uzdravu­ji. Už mě netrápí výčitky, nehroutím se z věcí, které mi nepatří, dokážu lidem říci, co mi vadí a dokonce jsem si už i dovo­lila říci NE a to pro mě bylo docela sci fi. Bála jsem se, že mě za to lidé neb­u­dou mít rádi, potře­bo­vala jsem se pořád zavděčo­vat a díky tomu jsem se strašně odchýlila od stře­du….. Dnes se snad poprvé v živ­otě cítím oprav­du svá, být si vlast­ní, vní­mat, co chci, co mi dělá dobře, mít se prostě RÁDA.

Doporuču­ji z celého srd­ce Peťu a Mar­ti­na a vše co nabízí, pro­tože každý kousek jejich práce dává dohro­mady stříp­ky našich rozbitých a zraněných srd­cí. Jsem vděčná, že je znám.”

Kristi­na Flídrová

POJĎ SI ZAVŘÍT OČI A ZASNÍT SE, JAK TVŮJ ŽIVOT MŮŽE UŽ BRZY VYPADAT:

Znáš svou hod­no­tuvěříš si. Jsi sama sebou, aut­entická a spon­tán­ní.

Říkaš vždy otevřeně, co si doopravdy mys­líš

Znáš své dary a máš odvahu je dávat světu.

Jsi to jen ty, kdo řídí tvůj život. 

Umíš si nas­tavit své hran­ice.

Jsi sil­ná a odvážná.  Nebo­jíš se opustit vztahy a mís­ta, která ti nesvědčí. 

Plně se otevíráš všem svým emocím, při­jímáš se s nimi a necháš se jimi vést.

Tvoříš vztahy a komu­niku­ješ z lásky a souladu mís­to ze zranění a nevědomosti.

Jsi plná klidu a míru, pro­tože jsi odpusti­la lidem, kteří ti v min­u­losti ublížili.

Násle­du­ješ svou hlubok­ou moudrost a intu­ici.

Vždy víš co je pro tebe nejlepší a kam máš jít. Odvážně kráčíš za svý­mi sny.

NEVĚŘÍŠ, ŽE JE TAKHLE ZÁSADNÍ ZMĚNA ŽIVOTA  MOŽNÁ?

Chci tě ubezpečit, že ano.
Už šest let pozorujeme úžasné proměny mužů i žen.
Je to pokaždé krásná podívaná, jako když se motýli vyklubají z kukly.

Vycházíme z víry a zkušenos­ti , že se všich­ni nar­o­díme dokon­alí, úžas­ní, schop­ní, tvořiví, lásky­plní, odvážní. Ale živ­otem ve společnos­ti a ve své původ­ní rod­ině se této velkole­posti zavřeme. Uvěříme omezu­jícím přesvědčením o tom kým jsme a co můžeme dokázat. Začneme si myslet, že nejsme hod­not­ní, dostateční, schop­ní. Začneme věřit, že nes­míme mít žád­né nedostatky a nes­míme dělat chy­by, jinak si neza­sloužíme lásku. Vzdáme se své svo­body a odvahy, jen aby nás ti druzí měli rádi. Naučíme se od svých rodičů nevýhod­né (někdy až destruk­tivní) způ­so­by chování, myšlení, komu­nikace. Začneme pot­lačo­vat své vědění, poc­i­ty, intu­ici. Někdy i proži­jeme tolik zranění, bolesti a stra­chu, že se uza­vřeme před ostat­ní­mi, dovolíme jim, aby se k nám špat­ně chovali nebo nás i využí­vali.

POJĎ ODHODIT VŠECHNY ZÁTĚŽE A OMEZENÍ, JAKO JSME TO KDYSI UDĚLALI MY

Mívali jsme nízk­ou sebe­hod­no­tu a sebedůvěru. Porovná­vali jsme se s druhý­mi a záviděli svo­bod­ným, aut­entick­ým a úspěšným. Nedokáza­li jsme zapome­nout na něk­teré bolesti a zranění ze svého dět­ství a tak jsme se nějaký čas nechtěli s rodiči ani vídat. Žili jsme ve vztazích, kde jsme nebyli milo­vaní a pod­porovaní takoví jací jsme, měli jsme poc­it, že musíme splnit nějaká očekávání a neustále se přizpů­sobo­vat. Dělali jsme prá­ci sice jis­tou a dobře pla­ce­nou, ale rozhod­ně ne tu, ve které plane naše nadšení. Neby­lo nám v tom dobře. Pro­to jsme začali hle­dat příčiny a ces­ty, jak z toho ven. Pos­tup­ně jsme si uvě­domili, že s námi nic v nepořád­ku není, ale že nás zhloubky řídí naše pod­vě­domá omezení, stra­chy z emocí, vzorce chování. Zbavo­vali jsme se jed­no­ho po druhém a naše živ­o­ty doslo­va kvet­ly. Objevili jsme, že pod tím vším jsme my i všich­ni ostat­ní dokon­alé nád­h­erné bytosti s neomezeným poten­ciálem. A že to tak vždy­cky bylo. Jen přes “nepořádek” v našich mys­lích nemoh­lo toto svět­lo zářit.

NEVĚŘÍŠ, ŽE JE TAKHLE ZÁSADNÍ ZMĚNA ŽIVOTA  MOŽNÁ?

Chci tě ubezpečit, že ano.
Už šest let pozorujeme úžasné proměny mužů i žen.
Je to pokaždé krásná podívaná, jako když se motýli vyklubají z kukly.

Vycházíme z víry a zkušenos­ti , že se všich­ni nar­o­díme dokon­alí, úžas­ní, schop­ní, tvořiví, lásky­plní, odvážní. Ale živ­otem ve společnos­ti a ve své původ­ní rod­ině se této velkole­posti zavřeme. Uvěříme omezu­jícím přesvědčením o tom kým jsme a co můžeme dokázat. Začneme si myslet, že nejsme hod­not­ní, dostateční, schop­ní. Začneme věřit, že nes­míme mít žád­né nedostatky a nes­míme dělat chy­by, jinak si neza­sloužíme lásku. Vzdáme se své svo­body a odvahy, jen aby nás ti druzí měli rádi. Naučíme se od svých rodičů nevýhod­né (někdy až destruk­tivní) způ­so­by chování, myšlení, komu­nikace. Začneme pot­lačo­vat své vědění, poc­i­ty, intu­ici. Někdy i proži­jeme tolik zranění, bolesti a stra­chu, že se uza­vřeme před ostat­ní­mi, dovolíme jim, aby se k nám špat­ně chovali nebo nás i využí­vali.

POJĎ ODHODIT VŠECHNY ZÁTĚŽE A OMEZENÍ, JAKO JSME TO KDYSI UDĚLALI MY

Mívali jsme nízk­ou sebe­hod­no­tu a sebedůvěru. Porovná­vali jsme se s druhý­mi a záviděli svo­bod­ným, aut­entick­ým a úspěšným. Nedokáza­li jsme zapome­nout na něk­teré bolesti a zranění ze svého dět­ství a tak jsme se nějaký čas nechtěli s rodiči ani vídat. Žili jsme ve vztazích, kde jsme nebyli milo­vaní a pod­porovaní takoví jací jsme, měli jsme poc­it, že musíme splnit nějaká očekávání a neustále se přizpů­sobo­vat. Dělali jsme prá­ci sice jis­tou a dobře pla­ce­nou, ale rozhod­ně ne tu, ve které plane naše nadšení. Neby­lo nám v tom dobře. Pro­to jsme začali hle­dat příčiny a ces­ty, jak z toho ven. Pos­tup­ně jsme si uvě­domili, že s námi nic v nepořád­ku není, ale že nás zhloubky řídí naše pod­vě­domá omezení, stra­chy z emocí, vzorce chování. Zbavo­vali jsme se jed­no­ho po druhém a naše živ­o­ty doslo­va kvet­ly. Objevili jsme, že pod tím vším jsme my i všich­ni ostat­ní dokon­alé nád­h­erné bytosti s neomezeným poten­ciálem. A že to tak vždy­cky bylo. Jen přes “nepořádek” v našich mys­lích nemoh­lo toto svět­lo zářit.

kdo tě bude provázet

PETRA VYSTAVĚLOVÁ

je jed­nak lek­tor­ka jógy, majitel­ka jógov­ého stu­dia, pořádá vík­endové i zahraniční poby­ty s jógou a aktivi­ta­mi osob­ního rozvo­je. A také je ter­apeut­ka a men­tor­ka v oblasti osob­ního rozvo­je. Pracu­je s dospělý­mi i dět­mi, živě i online.

Pomáhá uzdravo­vat duši propo­jením vědomé práce s tělem, emo­ce­mi i mys­lí. Její­mi oblíbený­mi tématy jsou vztahy, emoce, trau­ma­ta, pod­vě­domé vzorce chování, relax­ace, dechové tech­niky a med­i­tace. Její­mi kurzy proš­lo už 7 000 žen a mužů.

Kromě výcviku Moje mís­to na Zemi je taky autork­ou online kurzů Síla stře­du a Kurz emoční inteligence a mno­ha menších minikurzů.

Na pro­jek­tu Spolu v lásce spolupracu­je se svým mužem Mar­tinem. Zabý­va­jí se vědomým part­ner­stvím, posky­tu­jí párové ter­apie, vedou online žen­ské a mužské kruhy, mají online pro­gram Part­ner­ské jed­no­hubky a pořá­da­jí akce osob­ního rozvo­je pro páry.

MARTIN VYSTAVĚL

je ter­apeut, průvod­ce rodin­ný­mi kon­stelace­mi a online pod­nika­tel. 

Jeho oblíbená téma­ta jsou: vědomé mužství, emoce, part­ner­ské a rodin­né vztahy, dechové techniky.

Je autorem online Kurzu emoční inteligence pro muže a pro­jek­tu Mužem svého srd­ce, který pomáhá nám mužům na ces­tě k sebe­poznání, uzdravení našich vztahů a mužské sebe­hod­no­ty. 

UKÁŽEME TI CESTU, KTERÁ OPRAVDU FUNGUJE

Exis­tu­je spous­ta skvělých online kurzů, i já sama je tvořím, ale abys mohla uvol­nit své skry­té emoce a vzorce, je tře­ba indi­viduál­ní příst­up, jeden na jed­no­ho. Najít konkrét­ní indi­viduál­ní sou­vis­losti právě tvého života. 

Čtení knih a sle­dování inspi­ra­tivních videí na kon­gresech je dobrý způ­sob, jak získat infor­ma­ce, ale ty nes­tačí. Aby ses skutečně mohla posunout dál, je tře­ba odhalit tvá zranění a s pod­porou zkušeného ter­apeu­ta uvol­nit hlubok­ou bolest, které se jen těžko ode­vzdáváme sami.

LÉTY ZKUŠENOSTÍ S TÍMTO HLUBOKÝM TRANSFORMAČNÍM PROCESEM JSME VYVINULI VLASTNÍ METODU

DIA = Direct Intu­itive Approach, 

Je vel­mi účin­ná, výrazně urych­lu­je celý pro­ces hledání prob­lé­mu i léčení emocí, nicméně vyžadu­je fyz­ický kon­takt, pro­to je náš výcvik offline.

Síla naší ces­ty trans­for­ma­ce je také v tom, že pro­jdeme vše­mi zásad­ní­mi živ­ot­ní­mi tématy tak, jak se v nás pos­tup­ně usazu­jí během vývo­je. Je to kom­plexní pro­pra­co­v­aný, zkušenos­t­mi vytříbený sys­tém, který tě krůček po krůčku přivede přes­ně na ta pod­stat­ná mís­ta v tom správném pořadí. 

Každý průvod­ce tě může vzít jen tam, kde sám byl. My se nebo­jíme jít do hloubky, k samot­né­mu jádru věci. Osvětlu­jeme vědomím své nejh­lubší zranění, pod­vě­domé hry a strate­gie naše­ho ega každý den. 

MŮŽEŠ NECHAT ŽIVOT, AŤ TĚ TO NAUČÍ SÁM, ALE…

není potře­ba bolest­ně a poma­lu prošlapá­vat ces­tu, kter­ou už jiní mno­hokrát prošli.

není nut­né čekat mno­ho let než budeš konečně šťast­ná. Během 1 roku můžeš odložit vše pod­stat­né, co tě omezu­je, sráží a bolí. A začít konečně žít živ­ot, jaký sis vys­ni­la. 

není výhod­né sbírat své pokroky nahodile po kousíčkách a sle­po­vat svůj živ­ot jak rozbitý hrneček,  když můžeš změ­na­mi pro­jít  sys­tem­at­icky se záruk­ou úspěchu.

NEPODLEHNI STRACHŮM A SVÉMU EGU

Jsi lás­ka, božská energie, čistý úžas­ný člověk plný poten­ciálu. Ego a jeho pro­gramy jsou tvé vězení. Nepodlehni vým­lu­vám, které tvé ego vymýšlí, aby se na něj nemuse­lo posvítit. Nemusíš se bát, vždy se ti odhalí jen taková část, kter­ou zvlád­neš zpracovat.

NIKDY NEBUDE LEPŠÍ CHVÍLE NEŽ TEĎ

Jed­nak nevíš, kolik času vlast­ně máš. Co když ti zbývá jen pár let! Jak bys je chtěla prožít? A zamys­li se taky, kolik času jsi ještě ochot­ná obě­to­vat své­mu stra­chu z pravdy, z nepo­hodlí, ze změny? S časem stra­chy narůs­ta­jí, takže příhod­nější pod­mínky nebudou.

A že máš malé děti? No právě. Jakým vzorem jim chceš být? Co jim chceš uka­zo­vat? Jaké vzorce chování a myšlení jim chceš předá­vat? Ty, které sis dones­la z dět­ství a tebe samot­nou bole­ly nebo nějaké lásky­plnější, prospěšnější a zdravější?

Nebo se cítíš být “stará” a říkáš si, že už to nemá cenu? Že si nechceš “překopá­vat živ­ot” ? Ano, to úplně chápu. Ale co když je to tak, že i jeden nád­h­erný den, prožitý v pravdě , lásce a svo­bodě má větší cenu, než mno­ho let živ­ota ve zdán­livém bezpečí a jis­totě, ale v nespokojenosti.

Všech­ny tyh­le “překážky” něko­ho můžou odra­dit, ale taky si můžeš říct:

“To dokážu, pro­tože to chci, pro­tože po tom toužím.” 

A to je veliká lás­ka k sobě a budeš si nes­mírně vděčná, že ses takhle rozhod­la vys­toupit ze zóny pohodlí.

Až skončíme, budeš jiná žena. Začne ti úplně nová živ­ot­ní eta­pa. Kde ti vnitřní sabotéři a přesvědčení už neb­u­dou házet klacky pod nohy. Všech­no se začne stáčet tím správným směrem. Ne nějak zázračně za pár dní. Ale pos­tup­ně. Budeš sil­ná a odhod­laná mít takový živ­ot, který sis vždy­cky přála.

JE VE TVÉ MOCI NEOPAKOVAT A NEPRODLUŽOVAT TO

NEPODPORUJÍCÍ, NELÁSKYPLNÉ A BOLAVÉ,

CO TI NEVĚDOMĚ PŘEDALI TVÍ RODIČE A

ZAČÍT SE K SOBĚ CHOVAT JAKO IDEÁLNÍ MÁMA A TÁTA.

Můžeš si dát hod­no­tu, ocen­it se, uznat se, respek­to­vat se, pod­porovat se, důvěřo­vat si, mlu­vit na sebe trpělivě a laskavě, naslouchat si, dát si oprav­dovou pozornost, pod­pořit se ve svých touhách a snech. Můžeš v sobě vidět zázrak, božství a nevin­nost.

Oni to líp neuměli, nedokáza­li ti to dát, neuměli to dát ani sobě. Nyní už jsi dospělá a máš svůj živ­ot i své poc­i­ty plně ve svých rukách. Umíme si před­stavit, že nevíš, jak to máš udělat.

A proto jsme pro tebe vytvořili živý sebezkušenostní transformační výcvik

MOJE MÍSTO NA ZEMI

​KOMPLEXNÍ TRANSFORMACE VŠECH ZÁSADNÍCH OMEZUJÍCÍCH PŘESVĚDČENÍ A NEVÝHODNÝCH VZORCŮ CHOVÁNÍ A JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST V BEZPEČÍ ZAHOJIT SVÁ EMOČNÍ ZRANĚNÍ

​Změ­na tvého živ­ota bude zásad­ní, pro­tože ten­to roční výcvik je kom­plexní gen­erálk­ou všech nevýhod­ných nas­tavení, omezení tvých duševních práv a poten­ciálu a emočních zranění, která sis při­nes­la ze své původ­ní rodiny jako vtisk.

Budeš schop­ná překonat a opustit tíživé a omezu­jící “dědictví” tvých rodičů i celých min­ulých generací.

Doslo­va aktivu­jeme tvůj gen­ový a duchovní poten­ciál.

Výsled­kem bude tvé duševní zdraví, síla, sebevě­domí, důvěra, otevřenost, oprav­dovost, tvořivost, hluboké napo­jení na tvou intu­icibožský zdroj.

TENTO KURZ ALE NENÍ PRO VŠECHNY.

JeN pro ženy (i muže !), které chtějí oprav­dovou změnu
a jsou připravené to nevz­dat. Které:

se rozhod­ly konečně najít SKUTEČNOU příčinu svých prob­lémů skry­tou ve svém podvědomí

mají odvahu podí­vat se pravdě do očí

jsou ochot­né při­j­mout odpověd­nost za svá živ­ot­ní rozhod­nutí a své pocity

jsou připravené “obě­to­vat” ego ve prospěch svého srd­ce a souladu

už oprav­du chtějí žít svůj plný poten­ciál.

TENTO TRANSFORMAČNÍ VÝCVIK UŽ ZMĚNIL ŽIVOT MNOHA ŽENÁM, BUDEŠ JEDNOU Z NICH I TY?

ZEPTEJ SE TEĎ SEBE…

 

chci uzdrav­it svá zranění a naučit se krás­ně žít se vše­mi svý­mi emo­ce­mi za pod­pory zkušených a citlivých ter­apeutů?

chci během jed­no­ho roku zásad­ně změnit svůj živ­ot k lep­ší­mu v oblasti vztahů, práce, peněz, zdraví i vnímání sebe sama?

chci se naplno otevřít a zažít potvrzení a pod­poru ve společen­ství ste­jně nal­aděných lidí?

chci si konečně dovolit být sama sebou, otevřeně a upřím­ně komu­niko­vat, nas­tavit si hran­ice, aby se mi v mém světě dobře žilo?

chci si zvě­domit a ujas­nit všech­ny své potře­by, touhy a sny a vydat se s odva­hou k jejich naplnění?

chci konečně odstran­it pod­vě­domé překážky, které mi brání žít svůj nejvyšší a posvát­ný poten­ciál?

chci se stát klid­nou, sebevě­do­mou a rozhod­nou ženou?

chci se spo­jit se svým vnitřním vedením, intu­icí a božským zdro­jem?

A chceš pro to udělat potřebný

první krok už dnes?

CO TĚ S NÁMI BĚHEM JEDNOHO ROKU ČEKÁ?

Najdeš si přes­ně ta svo­je omezení a zranění, která potře­bu­ješ v tuto chvíli ve svém živ­otě vynést na svět­lo a vyřešit.

Budeme tvou mysl a zkušenost otevírat a pře­nas­tavo­vat do “ideál­ní podo­by”, v jaké by byla podle VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE ČAKER , kdy­bys proži­la své dět­ství v ideál­ní rod­ině, s ideál­ní­mi rodiči, kteří by ti ukáza­li tu nejlepší verzi toho, jak žít a myslet.

Každá čakra nás přivede k určité části těla a k něko­li­ka zásad­ním tématům, kterých se týká.

září — 1. čakra

✅ obnovíš své prá­vo žít a být tím, kým jsi a svou ochotu měnit se a růst
✅rozvineš svou schop­nost se o sebe postarat a být v bezpečí za všech okolností

→ lás­ka ke své­mu tělu
→ pro­gramy narušu­jící zdraví
stra­chy
→ co ti brání žít v dostatku

listopad — 2. čakra

✅ obnovíš své prá­vo na jakékoli emoce
✅ přiznáš si své potře­by, touhy a sny a odstraníš překážky, které ti brání si je naplnit

→ uzdravíš svou sebe­hod­no­tu, při­jmeš se tak jak jsi
→ vzdáš se touhy po dokon­alosti, práce s chy­bou
→ poc­i­ty viny a obviňování
→ vědomá sex­u­ali­ta
→ otevření své mys­li bla­hoby­tu a hojnosti

prosinec — 3. čakra

✅ obnovíš své prá­vo svo­bod­ně se rozhodovat, jed­nat a řídit svůj živ­ot
✅ uzdravíš své sebevě­domí a sebedůvěru

→ zbavíš se studu
→ zvlád­neš svůj hněv a agre­siv­i­tu
→ jak to máš s autori­tou a zdravé hran­ice
→ přes­taneš zbytečně bojo­vat a vzdorovat
→ jak lásky­plně zvlá­dat kon­flik­ty

leden — 4. čakra

✅ uznáš své prá­vo na bezpod­míneč­nou lásku a dáš si ji
odpustíš těm, kteří tě zranili a znovu se otevřeš lásce

→ rovnováha ve vztazích
→ při­jetí mužského a žen­ského svě­ta
→ pod­vě­domé hry a strate­gie ve vztazích
závis­losti, manip­u­lace a tox­i­cké vztahy
→ práce s bolestí
→ síla zran­itel­nos­ti a vnitřní dítě

únor — 5. čakra

✅ obnovíš své prá­vo mlu­vit a být vys­lyšená
✅ uvol­níš se do své aut­en­tic­i­ty ve všech formách

moc a síla mého hla­su
→ lásky­plná komu­nikace
→ moje x tvo­je prav­da, lež
→ naslouchání, kon­flik­ty, umění říkat NE
→ jak se učím
→ odhalení tvých darů, poslání a služ­ba druhým

březen — 6. čakra

✅ uznáš svou schop­nost vědět a vidět
✅ prohléd­neš své hlavní iluze

třetí oko a intu­ice
→ vnitřní vedení x pochyb­nos­ti, nedůvěra
→ co zkres­lu­je tvé vnímání
→ práce s arche­typy a sny
→ kým jsem — mé role, iden­ti­ta
vize a manifestace

duben — 7. čakra

✅ rozvzpomeneš se na Božství uvnitř sebe
✅ odložíš omezení mys­li a otevřeš se nekonečným možnostem

čas, propo­jení min­u­losti, pří­tom­nos­ti a budouc­nos­ti
→ omezu­jící před­stavy boha a sys­témy víry
→ být svěd­kem, žití ve flow a pří­tom­nos­ti
→ pře­sažení Ega
→ prožitek uni­verzál­ního vědomí a jednoty

Téma­ta jsme pečlivě vybrali a posklá­dali tak, aby

 

CESTA TRANSFORMACE VEDLA KRŮČEK PO KRŮČKU K UZDRAVENÍ TVÉHO ŽIVOTA

CO JE SOUČÁSTÍ KURZU

7 živých vík­endových setkání

42 trans­for­mačních odblokování tvých indi­viduál­ních nevýhod­ných nas­tavení a vzorců

Osvo­jení si metody DIA (Direct intu­itive approach)

PDF mater­iá­ly k tématům, který­mi se budeme zabý­vat na výcviku.

7 pod­půrných vizual­iza­cí na doma — MP3 nahráv­ka pro kaž­dou z čaker.

Možnost před­nos­t­ních indi­viduál­ních online konzul­tací kdykoli během roku.

Pod­půrná FB skupina , kde budeme po celý rok odpoví­dat na vaše sdílení a otázky.

JAK TO TEDY BUDE VE VÝCVIKU VYPADAT?

Proběhne sedm vík­endových setkání ve Svi­tavách v těch­to ter­mínech: 23. — 24. září, 11. — 12. listopadu, 9. — 10. pros­ince, 6. — 7. led­na, 3. — 4. úno­ra, 2. — 3. břez­na, 13. — 14. dubna

Každý den při­neseme nějaká téma­ta a krátce je osvětlíme. Ale hlavní náplní je práce ve dvo­jicích a menších skupinách na rozkry­tí a uzdravení konkrét­ních a indi­viduál­ních příběhů každé z vás. Budeme tam pro vás nejen my dva, ale taky účast­ní­ci min­ulých běhů výcviku.

V rám­ci práce na témat­e­ch se pos­tup­ně naučíš použí­vat i naši trans­for­mační meto­du DIA (Direct intu­itive approach).

Začí­nat budeme v sobo­tu v 10:00 hod a končit v neděli v 16:00 hod. V rám­ci objek­tu je velký kon­fer­enční sál, pohodl­né přísálí, možnost uby­tování i parkování.
Máme zajištěno hlídání pro děti 5 – 11 let.
V místě kurzu bude možnost si koupit svačinu a objed­nat oběd. Jinak je ve městě do deseti min­ut chůze něko­lik restaurací.

ABYS TENTO TRANSFORMAČNÍ ČAS VYUŽILA NAPLNO,
MÁME PRO TEBE PŘIPRAVENÉ

 

SKVĚLÉ BONUSY ZDARMA

 1. online Kurz emoční inteligence
(v hodnotě 6000 Kč)

Jak se naučit přemýšlet o emocích a zacházet s nimi tak, aby tě pod­porovaly, mís­to toho, aby narušo­valy tvé vztahy a tvůj život.

Nejen teorie, ale taky prak­tické úkoly, prozk­oumání přesvědčení a vzor­ců chování a léčivé vizual­izace.

2. Čakra yoga
(v hodnotě 2200 Kč)

11 video lekcí čakra yogy

3. Afirmace na otevření čaker
(v hodnotě 500 Kč)

PDF i MP3

4. Hněv, vztek a agresivita
(v hodnotě 500 Kč)

Jak o hněvu a agre­siv­itě přemýšlet, jak s nimi zacházet v kaž­do­den­ním životě.

5. Zdravé hranice
(v hodnotě 1500 Kč)

Vše pod­stat­né co potře­bu­ješ vědět o nas­tavení zdravých hranic.

K tomu něko­lik prak­tick­ých cvičení a vizualizace.

6. Vědomé partnerství
(v hodnotě 1500 Kč)

Mír a respekt mezi mužským a žen­ským světem.

Zranění ve vztahu a odva­ha milo­vat naplno.

Odpověd­nost aneb moje a tvo­je polov­ina vztahu.

CELKOVÁ HODNOTA KURZU SE VŠEMI BONUSY JE
54 200 Kč

Před­stav si, že už za jeden rok budeš novou ženou, takovou, jaké dnes obdi­vu­ješ. Vyrov­nanou, sebevě­do­mou, která má zdravě nas­tavené hran­ice. Tvé vztahy s rodiči, dět­mi i mužem se zásad­ně změní k lep­ší­mu, dovolíš si jít za svý­mi touha­mi a sny. A na to budeš mít dostatek peněz. Tvá vnitřní trápení už budou jen vzdálená vzpomín­ka. Pochopíš je, odpustíš co je tře­ba a posílená půjdeš dál žít svůj nový báječný živ­ot plný možností.

Vím určitě, že kdy­by ses v takovou chvíli podí­vala zpět na své dnešní rozhodování, řekla by sis: “ Neváhej ani min­u­tu. Běž do toho. Bude to nejhod­not­nější inves­tice tvého života.”

A nejlepší na tom je, že nes­mírně cen­ný obsah výcviku, skvělé bonusy, osmiměsíční plnou pozornost a pod­poru nás dvou i naše­ho týmu můžeš mít

​ZA CENU

42 000 Kč

Už jen tolik zbývá volných míst ve výcviku.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

KDY KURZ ZAČÍNÁ A KDY KONČÍ?

Kurz začíná 23. — 24. 4. 2023 a je na osm týd­nů. Bude k němu otevřená speciál­ní kur­zovní FB skupina, ve které budu aktivně po celou dobu kurzu a bude v ní probíhat sdílení, odpovídání na otázky, atd.

Příst­up do člen­ské sekce kurzu budeš mít ještě do konce červ­na a ste­jně dlouho bude otevřená FB skupina, pro ty, kteří by měli malé zpoždění.

Záměrně nedávám příst­up do kurzu neomezený, aby tě to motivo­va­lo jít s vlnou, je to vždy lepší.

Nicméně pokud si stáh­neš mater­iá­ly a videa k sobě do počí­tače, budeš k nim mít příst­up už navždy.

CO KDYŽ SE MI TERMÍNY KURZU MOC NEHODÍ, MÁM SI POČKAT NA DALŠÍ ROČNÍK?

Doporuču­ju na nic nečekat. Nikdy nevíme, co nám při­ne­sou další dny naše­ho živ­ota. Žád­ná chvíle není lep­ší než teď. Pokud tě téma a naše společná ces­ta do hlu­bin duše láká, vys­lyš volání svého srd­ce, i když máš možná trochu stra­ch, co nového to při­nese. Někdy myšlenky o nedostatku času jen zakrý­va­jí stra­ch ze změny.

CO KDYŽ NEBUDU MOCI NA NĚJAKÝ VÍKEND PŘIJET?

Setkání na sebe navazu­jí. Pokaždé se budu­je a opravu­je část tvého vnitřního svě­ta. Je to jako stavět dům. Nejdřív zák­la­dy a jed­no patro po druhém. Máme zkušenost, že i když něk­do občas chy­bí, ste­jně ho celý ten pro­ces dovede k vynechaným tématům. Je to tak sys­tem­at­icky vychy­tané, že nic z toho nemůže chy­bět. Niceméně …

Nedě­je se to čas­to, ale občas prostě něk­do oprav­du při­jet nemůže, tak se mu snažíme co nejvíc pomo­ci, aby dohnal, co je tře­ba na násle­du­jícím setkání. Ale už v mez­ičase pošleme všech­ny mater­iá­ly, cvičení, která si zvládne udělat doma sám. A před a po pro­gra­mu mu něk­do z nás nebo z účast­níků pomůže vše dotáhnout.

 Jde to něk­teré setkání vynechat. Dá se to i tak zvlád­nout, ale jas­ně že je kom­fort­nější a větší zážitek být na místě pokaždé živě. Je to prostě zába­va, krása i hluboký zážitek, o který nechceš přijít.

Když máš čistý záměr (na to si posvítíme hned na 1.setkání) a víš ter­míny dopře­du, je jen výjimečné množství situ­ací, kdy se oprav­du při­jet nedá. A je na 99% jisté, že takové situ­ace nenas­tanou 🙂 Pokud ano, máš naši plnou pod­poru. To zvládneme.

KOLIK ČASU MI KURZ ZABERE?

Jen vík­endy strávené s námi ve Svi­tavách. Žád­ný další čas na studi­um doma neb­udeš potře­bo­vat. Vše pod­stat­né se odehra­je živě na místě.

CO KDYŽ NEBUDU STÍHAT ? NECHCI DALŠÍ STRES.

Nečeka­jí tě vůbec žád­né úkoly, ani jiné domácí studi­um. Vše se bude odehrá­vat jen na živých setkáních.

Je mi nepříjemné, otevírat se před cizími lidmi a ve skupině.

Věřím, že až se se mnou seznámíš blíž a zaži­ješ na vlast­ní kůži, jaká je v kur­zové skupině atmos­féra při­jetí a pod­pory, dovolíš si otevřít se. Jed­ním z mých darů je právě vytvářet prostředí bezpod­mínečné lásky, pochopení, souci­tu a pod­pory. Právě otevření se ostat­ním může být klíčovou součástí tvé trans­for­ma­ce! Nicméně, nikdo tě samozře­jmě nutit neb­ude. Není tře­ba se účast­nit, ani sdílet. I tak ti prů­chod kurzem při­nese velk­ou hod­no­tu. Něk­teří kurzisti využí­va­jí ke sdílení spíše komu­nikaci pří­mo se mnou přes email nebo messenger.

Co když narazíme na něco, co nebudu chtít dělat nebo vědět?

I to se může stát. Nikdo tě neb­ude k niče­mu nutit ani přemlouvat.

Pustíš se jen tam, kam ty budeš chtít.

Co když se v nějaké emoci zaseknu a nebudu ji moci uvolnit? Mám strach, že se otevřou témata, která nedokončíme a já odejdu domů “rozhrabaná”.

Uvol­nění emocí nemůže nikdo za druhého zařídit. Ale máme za roky práce s lid­mi zkušenos­ti a pos­tupy, jak vám co nejvíc pomo­ci se otevřít a nechat “těžké” ode­jít. Obvyk­le stačí povolit tlak, chvíli počkat, pod­pořit soucitem a laskavostí a vše se stane samo. 

Během sem­i­náře bude dostatek pros­toru na vaše dotazy, zpět­né vaz­by, sdílení. Pod­stat­nou součástí naší práce je důk­lad­ně “ošetřit” všech­ny “otevřené rány”. Abyste odcházeli domů s pocitem, že vše­mu rozumíte, všech­ny vaše emoce jsou při­jaté, prostě že vám to dává smysl a jste klidní. 

Pokud se objeví nějaká téma­ta, která by vyžadovala další indi­viduál­ní prá­ci, jsme samozře­jmě k dis­pozi­ci i mimo kurz.

Nechci, aby se o mých problémech dozvěděli ostatní třeba i mimo kurz. Bojím se, že mě budou ostatní účastníci semináře soudit.

Hned na začátku si stanovu­jeme pravid­la pro vytvoření bezpečného pros­toru. Mezi ně patří i to, že se účast­ní­ci zaruču­jí, že “co se v sem­i­náři upeče, to se tam taky sní”. Vel­mi důležitým prvkem naší práce je vytvářet atmos­féru otevřenos­ti, pod­pory a souci­tu. Věříme, že budeš společnos­tí ostat­ních spíše obo­ha­cená a pohlazená, dáme si na tom záležet.

NEMÁM TOLIK PENĚZ NAJEDNOU, MŮŽU PLATIT NA SPLÁTKY? 

Ano, zák­lad­ní verze kurzu se dá zaplatit na 5 splátek, v pěti po sobě jdoucích měsících.

JE KURZ PŘÍSTUPNÝ I Z MOBILU A TABLETU?

Ano.

NEMÁM ÚČET NA FACEBOOKU A NECHCI SI HO ZŘIZOVAT, JE TO PROBLÉM?

Pokud nechceš, nemusíš být součástí pod­půrné face­bookové skupiny.

Kurz se odehrává ve člen­ské sek­ci pří­mo na webu.

reference

Kurz “Moje mís­to na zemi” je pro mě velkým pomoc­níkem při hledání sebe sama a ces­ty k sobě, ke své duši, své­mu středu.

Kurz “Moje mís­to na zemi” je pro mě velkým pomoc­níkem při hledání sebe sama a ces­ty k sobě, ke své duši, své­mu stře­du. Učím se jak být v souladu sama se sebou. Během ces­ty tím­to kurzem jsem dosta­la odpově­di na spousty otázek, pochopi­la jsem mno­ho mých poc­i­tu, nauči­la jsem se je vní­mat, pra­co­v­at s nimi, nebát se jich a pot­lačo­vat je. Největším mým celoživ­ot­ním prob­lémem je stra­ch, věčný stra­ch, sil­ný stra­ch, takový který Vás ovládne a nepustí. Stra­ch ze vše­ho a úplně nejvíc z vlast­ních myšlenek, kterých jsem měla plnou hlavu. Díky vedení Peti a Mar­ti­na jsem se se stra­chem nauči­la zacházet jako s dobrým pomoc­níkem, nauči­la jsem se s ním pra­co­v­at tak, abych víc ovlá­dala ja jeho než on mě a taky jsem odhalila odkud ty moje velké stra­chy pra­mení. Je to dlouhá ces­ta, čas­to plná bolesti a slz, ale sto­jí to za to, pro­tože si to všech­no hezky “sedá”, navazu­je na sebe a v průběhu kurzu se vnitřně měníte a je Vám lépe. Nejlepší je, že Vas nikdo za nic nesou­di, vládne přá­tel­ská atmos­féra, můžete se svěřit se vším co Vas trápí, podělit se o svo­je poc­i­ty a vše zůs­tane jen tam, kde se to vysloví. Peta s Mar­tinem mi ukáza­li, že moje mís­to je na zemi! Jsou skvělí lidé, ter­apeu­ti, přátelé! Jsem neskutečně ráda, že mi “přišli” do cesty!

Andrea Okáčová

Pokud jste se v živ­otě dostali na sle­pou cestu,na křižo­vatku či děláte pořád ste­jná rozhodnutí,která vám nevy­hovu­jí a nevíte proč to děláte. Kurz Moje mís­to na Zemi je unikát­ní, že si každý najde ve svém pod­vě­domí své chyb­ne nahrane vzorce a opraví si je. Díky sval­ové­mu testování a jem­né a citlivé prá­ci vedení manželů Vys­tavelovych můžete oprav­it a pos­tup­ný­mi kroky nacházet odpově­di aha momen­ty. Chce to odvahu,ale sto­jí to za to,protože se vám otevře úplně nový svět, pohled na živ­ot . Ten­to kurz mě pomohl otevřít srdce,oči a probu­dit svo­je smysl a ukotvit se v sama v sobě a to je za mě nejvíc.

Lucie Lip­ská

Moje mís­to na Zemi pod vedením Mar­ti­na a Petry je“ hluboce” naplňu­jící čas strávený s lid­mi, kteří se rozhodli pood­krýt závoj ukrý­va­jící tajem­ství oprav­dovosti živ­ota.
V prostředí nasyceném vzá­jem­nos­tí s druhý­mi se jed­nak zlehka učí nové ter­apeutické tech­nice, ale také nám asis­tu­je v uchopení , uvol­nění a pochopení zažitých vzor­ců, které nám znes­nadňu­jí či dokonce znemožňu­jí proží­vat bytí PŘIROZENĚ A NAPLNO.
Tím­to pro­ce­sem u mě dochází k inte­graci Těla, Mys­li a Duše.

Mar­tin Heimerle

Péťo a Mar­tine, z kurzu jsem odcházela s velk­ou lehkostí a pochopením toho, co mi nedá­va­lo smysl. Přek­va­pi­lo mě s jak­ou “lehkostí” a “rychlostí” jsem odbloky prošla.
Ano, plakala jsem, ale s tím co jsem v min­u­losti prosla (co se týká “čištění”), tak Vaše práce v tom­to směru byla pro mě nejrych­le­jší, nejpří­jem­nější a neje­fek­tivnější. A jak jsem se cíti­la neděl­ní ráno? Tak to bych každé­mu přála zažít. Byl ve mě klid, velká lás­ka sama k sobě i k ostat­ním a Živ­o­tu vůbec. Ze srd­ce děku­ji a těším se na pokračování.
Jste skvělí. 

Šár­ka Nováková

Mar­ti­na jsem poz­nala náhodou na výcviku kon­stelaci. Pro­hodili jsme spolu pár slov o prob­lé­mu, který jsem řeši­la dlouhodobě, u kterého jsem vůbec nev­iděla řešení. Mar­tin jas­ně viděl, co se děje a taky mi situaci, ve které jsem, srozu­mitel­ně pop­sal. Ten aha moment neza­pomenu.
Věděla jsem, že se věnu­je ter­apii a využití jeho služeb pro mě bylo možnos­tí, jak zkusit něco změnit. Mar­ti­no­va meto­da práce s klien­tem a jeho tématem je oprav­du na vysoké lid­ské úrovni. Vcelku rych­le jsme se dostali k jádru prob­lé­mu. Mar­tin jako průvod­ce ces­tou do toho­to bodu a zpět pra­co­v­al vel­mi empat­icky a vedomě. Efekt, ktery ter­apie na mě měla, byl okamžitý a nes­porný. Za sebe můžu říct, že Mar­tin je jeden z mála ter­apeutů, ke které­mu bych se s důvěrou vráti­la. Pokud váháte nebo přemýšlíte o ter­apii, doporuču­ji Martina.

 

Ale­na Ndiaye

Milý Mar­tine, děku­ji Ti vel­mi za laskavé vedení v inte­graci poc­i­tu nedostatečné sebe­hod­no­ty, o které jsem se navíc dom­ní­vala, že tu už jsem dávno našla.
Bylo nes­mírně zají­mavé sle­dovat, co vše se v pro­ce­su hledání obje­vu­je a jak rozdíl­né se tváří to, co ‘mys­líme’, od toho, jaké odpově­di dává naše tělo.
Cítím velk­ou úle­vu a od Tebe jako ter­apeu­ta poc­it naprostého bezpečí a pro­fe­sionál­ního přís­tupu. Cítím, že další kousek mozaiky mého bytí je na svém místě. Děkuji

Miri Mia Svobodová

Ahoj Mar­tine,
Je to sice již delší doba co jsem byl u tebe na sezení, ale rád bych ti nap­sal, že ti strašně moc děku­ji. Tvůj oso­bitý velice empat­ický pro­jev ve mě vyvolal klid a bezpečí a provedl mě těžkost­mi mého já s nepřed­pok­lá­danou lehkostí. Od chvíle, kdy jsem odešel od vašich dveří se mi díky tobě velice ulevilo a ten­to poc­it již přetrvává řadu týd­nů. Ještě jed­nou děku­ji za pomoc a těším se další setkání.

Pavel Hečko

Mar­tine, díky. Pro­jít s Tebou kinezi­ologií byl pro mě dobro­družný zážitek… Skrz na skrz poz­i­tivní. Slyšela jsem o ní, ale nikdy nezkusi­la na vlast­ní kůži. Tvo­je provázení bylo pro mě vel­mi pod­poru­jící a empat­ické. Dokázal jsi pozorně naslouchat, i ucho­pit to, co mě tíži­lo a jem­ně a přes­ně mě provést až ke kořeni věci. Díky za to. Pracu­je to dál ve mně a věřím, že na téh­le nové vlně dokážu ucho­pit nově sama sebe i svůj živ­ot. Díky, díky, díky Katy

 

Kat­ka