Vyberte stránku
Aktuál­ní Stav
Nepřihlášen 
Cena
Zavřeno 
Začněme 
This kurz is cur­rent­ly closed

Obsah Kurz 

Rozbalit vše
Tělo a relaxace
Dech, energie a emoce
Mysl a koncentrace
Náš střed, vizual­izace, imag­i­nace a meditace
BONUSY
TERMÍNY ZOOM SETKÁNÍ A LINKY

Vítej v kurzu Síla středu

Na pravé straně najdeš kom­plet­ní rozpis kurzu. Kliknutím na jak­ouko­liv položku se dostaneš pří­mo na danou část kurzu. Ale nejdřív se musíš přihlásit!

Pokud jsi na mobilu, tak přih­lášení a obsah kurzu najdeš níže.

Kurz je rozdělen na 4 téma­ta, každé téma trvá tři týd­ny. Nový týden se otevírá vždy v pátek.

1. téma: Tělo

Ukážu ti, jak se rych­le zre­gen­erovat fyz­icky i psy­chicky, abys měla více energie na vše, co chceš ve svém živ­otě dělat.

Dozvíš se:

 • Jak na nás tělo prom­lou­vá — jazyk těla
 • Jak na samoléčivý rovnovážný sys­tém těla
 • Sílu ode­vzdání se a pasivity
 • Vztah těla a pod­vě­domí – o emocích
 • Jaký vliv má vizual­izace na tělo

Naučíš se:

 • Uvol­nění akcí
 • Body scan
 • Tíhovou relaxaci
 • 21 bodovou relaxaci
 • Rotační relaxaci
 • Relax­ace dechovou s vizualizací
 • Hloubková relax­ace

2. téma: Energie a dech

Pove­du tě, jak se nacítit do ener­get­ick­ého stavu těla, jak mu rozumět a pomocí různých tech­nik se “nakop­nout”, “utlu­mit” nebo obnovit rovnováhu jinové a jan­gové energie.

Dozvíš se:

 • Sou­vis­losti mezi tělem, energií a emocemi
 • Jak využí­vat dech jako nástroj ke koncentraci
 • Použití dechu jako nástro­je ke zklid­nění, akti­vaci energie nebo obnově rovnováhy
 • Jak fun­gu­jí mudry jako nástroj pro řízení energie

Naučíš se:

 • Pasivní dech – co vše se na něm dá pozorovat a jak to využít
 • Udždža­jí dech
 • Brániční dech
 • Sluneční dech a Měsíční dech
 • Nádí šód­hana
 • Dynam­ický aktivní dech

3. téma: Koncentrace a mysl

Naučím tě, jak se uvol­něně soustřed­it i na těch nejrušnějších místech i jak si vytvořit nezávis­lost na hlasech ve své hlavě a stát se oprav­dovou tvůrkyní svého života.

Dozvíš se:

 • Co je mysl, jak fun­gu­je a jak na ni vyzrát
 • Jak fun­gu­je pozornost a co je to flow
 • Rozdíl mezi kon­cen­trací a meditací
 • Co je ego a co pozorovatel
 • O nekonečném vědomí – co je za myslí?

Naučíš se:

 • Zaměřit a udržet pozornost
 • Kon­cen­traci vnější – jantra, trá­tak (na pla­men svíčky)
 • Kon­cen­traci na flow
 • Kon­cen­traci na smys­ly – obrá­cení smys­lů dovnitř
 • Kon­cen­traci vnitřní – mantry, afir­ma­ce, pocity

4. téma: Meditace, vizualizace a léčivé techniky

Pomo­hu ti vrátit se zpět do energie esence živ­ota, abys rozpoz­nala pravou pod­statu sebe sama i nás všech jako čisté a lásky­plné energie. Když se naučíš překročit své ego, všech­ny svo­je prob­lémy uvidíš z odstupu a budeš je umět řešit trpělivě a soucitně.

Dozvíš se:

 • Co je a co není meditace
 • Jak se liší kon­tem­place, vizual­izace a imag­i­nace a k čemu ti mohou posloužit
 • Co zna­mená svět­ské ego a duchovní ego
 • Jak se nal­a­dit na kos­mické vědomí – esen­ci života

Naučíš se:

 • Vizual­izaci – setkání s esencí života
 • Řízenou imag­i­naci – setkání s vyšším Já
 • Med­itaci laskavosti
 • Tradiční med­itaci – být svědkem
 • Intro­spek­tivní dota­zování Ramany Mahar­iši­ho – roz­plynutí ega